Με βάση την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 4436/14-03-2024 προκήρυξη, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς, προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Πάρου.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θα επιλεγεί πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Με βάση την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6537/12-04-2024 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κας Ιφιγένειας Χατζηγεωργίου, με θέμα την πρόσληψη Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσεως όπως υποβάλουν δήλωση – αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο έγγραφο θεωρηθεί πρόσφορο για την πλήρωση της θέσης έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 14.00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την επιλογή θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25 Απριλίου και ώρα 18:00. Θα επακολουθήσει δε μυστική ψηφοφορία για την επιλογή.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη  και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 4804/2021 (Α΄90).

Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Πάρου. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Σπανόπουλος. Διεύθυνση Δημαρχείο Πάρου, Τ.Κ. 84400 Παροικία Πάρου. Τηλέφωνο: 2284360110 και e-mail: gramatia@paros.gr