Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Πράξη «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων», εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027.

Ο προϋπολογισμός του έργου και η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 730.000,000 €.

Το έργο  αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών από το Επιμελητήριο Κυκλάδων, με στόχο τη διευκόλυνση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών μεταξύ των μελών του και την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών για τον εξορθολογισμό των διοικητικών του διαδικασιών.

Ειδικότερα, το Επιμελητήριο θα αναπτύξει συστήματα και υπηρεσίες ΤΠΕ που εντάσσονται στους παρακάτω στρατηγικούς στόχους:

  • One Stop Shop Εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων και Ψηφιακή ενοποίηση γεωγραφικού χώρου
  • Άμεση και συνεχή επικοινωνία με τις Επιχειρήσεις
  • Οργάνωση και διαχείριση της σχέσης με τις επιχειρήσεις
  • Πελατοκεντρική λειτουργία και απλοποίηση διαδικασιών
  • Σύγχρονη ψηφιακή εικόνα
  • Ανάδειξη Τουριστικού & Πολιτιστικού Προϊόντος
  • Ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
  • Παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών
  • Οργάνωση και διάθεση δεδομένων Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Κατά την υλοποίηση της Πράξης θα υιοθετηθούν «state of the art» τεχνολογίες και σχεδιαστικές πρακτικές, όπως ενδεικτικά: mobile first σχεδίαση εφαρμογών, ενιαία πλατφόρμα για κοινή εμπειρία χρήσης, ενιαία διαχείριση εφαρμογών – Single Sign On, ενσωμάτωση εργαλείων Business Intelligence, χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης για δημιουργία πρωτότυπων περιγραφών στον Τουρισμό, αυτόματη και σε φυσική γλώσσα εξυπηρέτηση των χρηστών (chat bots), αυτόματη δημιουργία περιλήψεων και αποδελτίωση αρθρογραφίας.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2024 και λήξης η 31/12/2026.

Δικαιούχος του έργου είναι το Επιμελητήριο Κυκλάδων.